Nam Ya P.T.Ts ni rim tawn da ai kawn Shayi sha langai hprawng lawt wa

Nam Ya P.T.Ts ni rim woi mat wa ai Kap Maw Zup mare na Shayi sha langai September, 22 ya shana hkying 8:00pm aten hta shi dum nta nga ai Kap Maw Zup de hprawng lawt wa sai lam na chye lu ai.

 

Dai Num sha hprawng pru wa ai aten hta marang grai htu ai rai nhtawm shi hpe sin ai ni mung shanhte a shara de wa gan hkring nga ai ten hprawng lawt wa ai re lam na chye lu ai. Dai Shayi sha gaw lai wa sai September, 17 ya shana

Matut hti na

KIA Dap Dung ( 14 ) ni hte gasat gala majan byin

KIA Dap Ba ( 2 ), Dap Dung ( 14 ) ginra Hka Da Zup maga de shamu shamawt hkawm ai Myen hpyen dap Hk.L.Y ( 297 ) dap na hpyen hpung ni hte

Matut hti na

Majan gasat na matu Da Law P.T.Ts ni hpe M.P.Hk Tai Mu Aming jahkrat

M.P.Hk Tai Mu kaw nna Da Law P.T.Ts ni hpe Nhkram Gidon hte Lai Hpawng KIA hpyen dap hpe lu zing hkra majan shang gasat ra ai ngu aming jahkrat ai lam Da Law buga masha ni kawn na chye lu ai.

 

Da Law P.T.Ts ni hpe shawnglam de majan nsa gasat jang shata shabrai dawm kau ai sha n-ga Ja Ja ahkyak la na re ngu nna mung tsun shagyeng ai lam, Da Law P.T.Ts ni gaw “ Shata kumhpa nlu yang nlu sanu ga,

Matut hti na

Federal Law Academic Jawng yu shagrau hpawng galaw

Mai Ja Yang Federal Law Academic jawng kaw na Awng pru wa ai jawngma ni a jawng yu shagrau hpawng hpe September, 28 ya jahpawt hkying 9:30am aten hta galaw ai lam chye lu ai.

 

Jawngma yawng marai ( 54 ) kaw na jawng yu ai jawngma gaw marai ( 29 ) rai nhtawm, Federal Law Academic Jawng a shawng nnan lang ngu na

Matut hti na

Nhkram Gidon Post kaw gasat gala matut byin nga

KIA ( 252 ) Dap Nawng Dap Dung a shawng  lam Post Nhkram Gidon hta September, 29 ya shana daw hkying 2:30pm aten kaw mung  gasat gala majan bai byin ai lam chye lu ai.

Gidon post hpe Myen hpyen dap ni shara lahkawng maga hku nna Laknak kaba hte shawng gap bun nna

Matut hti na

KIO Ginjaw Ginra na gasat gala majan

KIO Ginjaw ginra, ( 252 ) Dap Nawng Dap Dung hpyen hpung ni nga ai Nhkram Gidon hpyen dap hpe Myen hpyen dap ni September, 28 ya shani mung jahpawt hkying 8:00am aten kaw nna shani tup ngu na daram gap gasat nga dingyang re lam na chye lu ai.

 

Jahpawt daw gaw KIA hte Myen hpyen dap lahkawng maga de na sumtsan gap laknak kaba hte sha gap gasat hkat nhtawm shana maga hkying 3:00pm aten daram kaw nna gaw

Matut hti na
Top
JoomlaLock.com All4Share.net