Mungshawa ni a kai sun ni hpe Myen asuya သစ္ေတာ ni jahten kau ya

March 10 jan ya hta Kamaing Gauri mare na mungshawa ni a Hpa hka hte Lwi dwi sun ni hpe Myen asuya သစ္ေတာ hte buga na hpung salang ni bawngban nhtawm, htu ganaw kau ya ai lam na chye lu ai.

 

Dai sun ni gaw asuya jaw da ai ေျမစာရင္း  na 105, 106 garan lu da ai raitim, သစ္ေတာ ni hku nna tara nshang ai ndai shara gaw, သစ္ေတာ ni a shara she re nga nna, jahten kau ya ai re lam,

Matut hti na

TNLA hte Myen hpyen hpung ni laja lana gasat gala majan byin

Mungmyit Sinli Ga, Kachin Sub-State KIA Dap Ba ( 4 ) Dap Dung ( 34 ) ginra e shamu shamawt nga ai Hk.M.Y ( 503, 506 ) dap na Myen hpyen hpung hte TNLA hpyen hpung ni 

Matut hti na

Kachin Fighter Nsang Awng La gaw shi lu da ai Ja dazik hte arung arai hpe ေလလံတင္ dut nna, Kachin hpyen yen ni hpe garum na hkyen

Kachin Fighter ginsup ninghkring Nsang Awng La gaw, One Championship ( One FC ) ginsup poi shaloi lang ai arung arai hte North American Grappling Association Tournament 

Matut hti na

Myen Mung a hpaji jaw salang Daw Aung San Suu Kyi Wungpawng salang ni hte hkrum shaga

March 28 ya jahpawt hkying 09:10am aten hta Myitkyina Muklum Palm Spring Hotel kaw Myen Mung a hpaji jaw salang Daw Aung San Suu Kyi hpung hte Myitkyina kaw na myit su

Matut hti na

Dapnu ( 11 ) kata na Myen hpyen hpung ni mungshawa ni a arung arai mya la ya

Mungmyit Sinli Ga, Kachin Sub-State KIA Dap Ba ( 6 ) Dap Dung ( 36 ) ginra, Mungbaw Ginwang Daw, Man Kawng mare mungshawa ni a dum nta na arung arai ni hpe Dapnu

Matut hti na

Myitkyina Muklum hta Kani nanghpam Pat Jasan ningmu jahpaw hkaw tsun hpawng galaw

Myitkyina Muklum Dap Kawng buga hpung wang hta March 26 ya shana, Kani nanghpam pat jasan ningmu jahpaw hkaw tsun hpawng galaw ai lam na chye lu ai. Hkaw tsun hpawng

Matut hti na
Top
JoomlaLock.com All4Share.net