Shiga kadun

12.04.2014

Lau ban U Myo Myint a Ye mase Lung seng madaw 2 hpe April 11 ya jahpawt hkying 3:30 am ten hta Ga Ra

09.04.2014

KIA Masat (5) Dap Ba ginra, Ja Pu Myen Asuya Hpyen Dap na Capt. Ye Lin Kyaw woi awn nna hpyen la mar

Laiza Shi Shanan

Life Style

Laiza  Mung Shawa Tsi  Rung hta  Masat Yan (6) Nursing Diploma Tsi Jawng Hpaw

18.09.2013

2013 Sep17 ya shani kawn Ginjaw mung shawa tsi rung hta masat yan (6) Nursing diploma tsi jawng hpe
Mung Lai Hka  Mahkrai ( Laiza)

25.08.2013

Mung Lai Hka Mahkrai ( Laiza)  

Woi Chyai Hpyen Yen Sumla

Masat (3) Gat Hpyen Yen Sumla

Je Yang Hpyen Yen Sumla

Hpun Lum Yang Hpyen Yen Sumla

Sumla Hkrung

Cartoon

Du sa ai ni

We have 4 guests and no members online